Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Jubileumwebsite

HARMONIECORPS TUINDORP

1922 - 2022

2022 stond voor Harmoniecorps Tuindorp geheel in het teken van het 100 jarig bestaan van de vereniging. 

Lees op deze site alles over de geschiedenis van de vereniging, maar ook over alle activiteiten die dat jaar hebben plaatsgevonden.

TIJDLIJN

1922 - 2022

1922

‘De Vereniging stelt zich ten doel de muziek te beoefenen, haren leden muzikale ontwikkeling bij te brengen en den vriendschappelijken geest onder de Tuindorpbewoners te bevorderen.’
De oprichting van de muziekvereniging was het initiatief van een aantal mensen die zich op de vaste ontmoetingsplaats in sigarenwinkel Smit beklaagden over de stilte in hun wijk. Tuindorp Oostzaan was een nieuwe wijk in Amsterdam-Noord, die dat jaar haar eerste bewoners had gekregen, maar die behoorlijk geïsoleerd lag; de verbinding met het centrum van de stad was slecht.

1923

‘Een jaar na de oprichting gingen we de straat op, dan gingen we marsen: ‘s zondags van half acht tot half tien, haast wekelijks. Zodra je de klokken van de kerk hoorde, was het afgelopen. Dat marsen werd vreselijk op prijs gesteld door de bewoners.

1932

Het 10-jarig bestaan van HCT werd in 1932 gevierd in het pas geopende verengingsgebouw Het Zonnehuis, dat in dit jaar ook dienst ging doen als repetitielokaal.

1939

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog behaalde HCT op een concours in Putten in 1939 een prachtig resultaat in de afdeling Uitmuntendheid: met het hoogste aantal punten van alle mededingers won de vereniging een eerste prijs, tevens ereprijs; ook in de marswedstrijd werd HCT met een eerste prijs bekroond.

1940 - 1945

De muzikale weg omhoog werd wreed verstoord door het uitbreken van de oorlog. In het begin van de oorlog werden nog regelmatig repetities gehouden, maar later stond het verenigingsleven op zeer laag peil; er was onderling nog maar weinig contact. Wel werd in 1942 nog een geslaagd feest georganiseerd bij het 20-jarig bestaan.

1946

Het contact dat in de oorlog was gelegd met de NSM resulteerde na de oorlog in een langdurige samenwerking met de NDSM (Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij). In 1946 werd de toenmalige directeur van de NDSM, Feike de Boer, beschermheer van HCT. De NDSM ging HCT financieel ondersteunen, terwijl HCT elke tewaterlating van nieuwe schepen muzikaal zou opluisteren. De samenwerking legde een stevig fundament onder het verenigingsleven, dat een ongekende bloeitijd tegemoet ging.

1948

Na de oorlog werd ook begonnen met de drumband, waarvan Ferry Knaack de leiding op zich nam. De officiële oprichting van de drumband was in 1948. De drumband had vooral een grote aantrekkingskracht op de jeugd van Tuindorp, die bij het zien van de drumband direct zin kreeg om mee te doen. 23 jaar lang werden eerste prijzen gehaald.

1954

In 1954 trad HCT toe tot de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen (KNF) om deel te kunnen nemen aan het eerste Wereld Muziekconcours in Kerkrade in augustus van dat jaar. De deelname aan dit Muziekconcours werd een hoogtepunt in de geschiedenis van HCT

1950 - 1960

In 1954 zaten er 61 mensen in het orkest en 42 mensen in de drumband. Het aantal donateurs schommelde in die tijd rond de vijfhonderd. De grootte van orkest en drumband maakte HCT tot een indrukwekkende verschijning op straat bij het houden van marsen. De mensen moesten een stapje terugdoen en op de stoep gaan staan wanneer HCT langskwam.

1960

In januari 1960 vond de watersnoodramp in Tuindorp Oostzaan plaats. HCT werd hierdoor hard getroffen. De gehele muziekbibliotheek en een deel van het archief gingen verloren. Voor de reparatie van instrumenten was een bedrag van 7077 gulden nodig; via de verzekering en het rampenfonds kreeg HCT dit bedrag terug.

1963

De groeiende kwaliteit van HCT vertaalde zich in 1963 in een klinkend resultaat op het KNF-muziekconcours in Aalsmeer. Met 110 punten en lof van de jury promoveerde HCT naar de hoogste afdeling, de Vaandelafdeling; samen met nog een ander corps was dit puntenaantal het hoogste van het gehele land in het gehele jaar. Ander hoogtepunt in 1963 was de deelname aan de Airborne-wandeltocht met een trip naar Zuid-Limburg voor twee dagen.

1967

In 1967 was bij de NDSM de 100ste tewaterlating waaraan HCT zijn medewerking had verleend: bij de doop van de tanker ‘Neverita’ werd dirigent Brouwer voorgesteld aan prinses Margriet en de vereniging ontving een extra gift van de NDSM van 1000 gulden.

1968

Zaten er in 1954 nog 61 spelende leden in het orkest en 42 in de drumband, in 1968 was dit teruggelopen tot 39 orkestleden en 31 leden van de drumband. Bovendien werd de positie van de NDSM minder rooskleurig. Bij HCT realiseerde men zich dat de steun van de NDSM niet eeuwig zou zijn en dat men dus meer zou moeten putten uit een andere belangrijke geldbron, de betaalde medewerkingen. Ook het aantal medewerkingen liep echter langzaam maar zeker terug.

1969

Het hoge niveau van de jaren vijftig en zestig kon HCT niet vasthouden. De afname van het ledental was moeilijk te stoppen; een ledenwerfcampagne in 1966 onder de lagere scholen in Tuindorp mislukte: geen enkele reactie kwam binnen, noch van nieuwe leden noch van het onderwijzend personeel. Voor HCT betekende dit alles dat de prestaties op muzikaal gebied afnamen. Tijdens het concours in Hoofddorp in 1968 werd voor het eerst sinds jaren geen eerste prijs behaald, hoewel dit volgens het orkest geheel ten onrechte niet gebeurde. In 1969 werd onder leiding van dirigent Brouwer begonnen met een blokfluitklas; 26 kinderen meldden zich hiervoor aan. Het was een poging om kinderen op vroege leeftijd voor de vereniging te winnen. Het aantal orkestleden bedroeg in 1969 nog 38, de drumband telde 18 leden. Er waren dat jaar zestien medewerkingen, waaronder één tewaterlating bij de NDSM.

1970

De jaren voorafgaand aan het jubileum werd een aantal shows met bekende Nederlanders gegeven voor telkens een uitverkocht Zonnehuis. In 1970 was er in april een show met André van Duyn, Ria Valk en Frans van Dusschoten en in augustus trok de Joop Doderer-show de mensen massaal naar het Zonneplein. In 1971 was er de Rita Corita-show in augustus en werden er in samenwerking met het theaterbureau van de uit Tuindorp afkomstige Joop van den Ende twee try-outs van shows georganiseerd: in februari de show ‘Met een lach in de ruimte’ en in september de Ted de Braak-show.

1972 50-jaar

Op 28 mei wordt door HCT een Bondsmarsconcours georganiseerd op het Zonneplein met deelname van vijftien korpsen. De organisatie verloopt prima en HCT behaalt zelf een eerste prijs en krijgt daarmee in de afdeling harmonie de wisselprijs voor een jaar in het bezit. Op 9 december is de viering van het 50-jarig jubileum. Drumband en orkest van HCT geven een mooie show in het Zonnehuis, terwijl de avond wordt volgemaakt door een groot aantal artiesten: Tony Eyk, Eddy Christiani, het Loland Trio, Saskia en Serge, Frans Vrolijk en Ria Valk.

1975

De boerenkapel onder leiding van Henk Wooldrik had het intussen druk met optredens tijdens carnavalstijd. Soms waren er drie optredens op een avond; een vast rondje werd gemaakt van De Bult naar café Het Sluisje en vervolgens naar de Volewijckers. Toch maakte ook de boerenkapel naam en hebben zelfs bij het afscheid van voetballer Sjaak Swart in het Hilton-hotel gespeeld met onder andere Willy Alberti en Mini en Maxi.

1979

In 1979 geeft de NDSM voor de laatste keer steun aan HCT. In datzelfde jaar vindt HCT de andere scheepsbouwer in Amsterdam-Noord, de ADM, bereid om de nieuwe beschermheer te worden en om het uniformenfonds te ondersteunen. Deze steun zou echter van zeer korte duur zijn; ook de ADM zou spoedig failliet gaan.

1979

Bij de oprichting in 1948 werd de drumband ‘het visitekaartje van HCT’ genoemd. Deze functie heeft de drumband zeker waargemaakt in de loop der jaren. Bij alle successen van HCT was een voorname rol weggelegd voor de drumband. In 1979 werd de drumband officieel opgeheven.

1982

In 1982 werd het 60-jarig bestaan gevierd. Een rommelmarkt bracht het nodige geld in het laatje; met name de heer en mevrouw Ruiter, die jaren lang ook het verzamelen van oud papier voor hun rekening namen, spanden zich hiervoor in. Tijdens het jubileumconcert op 27 november werden de nieuwe uniformen in gebruik genomen: het blauwe uniform stammend uit 1952 was ingeruild voor een sobere bruine out-fit. De uit Tuindorp stammende cabaretier Peter Faber gaf een one-manshow en de avond werd afgesloten met een gezellig bal. De drukbezochte receptie veertien dagen later toonde aan dat HCT nog volop in de belangstelling stond.

1985

In 1985 kwam er een einde aan een tijdperk bij HCT. Dirigent Brouwer nam op 1 juni volgens eigen wens geruisloos afscheid. Hij was 33 jaar dirigent van HCT geweest.Brouwer werd opgevolgd door Peter Tol.In 1990 werd Peter Tol opgevolgd door Ruud Pletting.

1990

Onder leiding van Ruud Pletting behaalde HCT in 1989 voor het eerst sinds 22 jaar weer een eerste prijs op een concours; dit gebeurde in de afdeling Uitmuntendheid, twee afdelingen lager dan de laatste eerste prijs die nog in de Vaandelafdeling werd behaald. In 1990 werd op initiatief van Petra Wals weer begonnen met een blokfluitklas, waarin 19 kinderen zaten. De jaren daarna zijn verschillende van hen lid van de vereniging geworden.

1992

Wegens opeenvolgende huurverhogingen besloot het bestuur uit te kijken naar een andere repetitieruimte dan het Zonnehuis. Het ‘tehuis’ De Werf aan de Klinkerweg had een restaurant, waar de harmonie kon repeteren en tevens de instrumenten opslaan. In 1992 werd dit de vaste repetitieruimte van HCT. Inmiddels was in december 1991 Marcel Visser de nieuwe dirigent van HCT geworden. In februari 1993 werd hij opgevolgd door Theo Jansen.

1992

Het aantal jonge leden nam weer toe dankzij de blokfluitklas en begin 1992 kon HCT opnieuw een opleidingsorkest formeren. Ron Overeem nam de eerste tijd de leiding hiervan op zich, later opgevolgd door Joke Hagedoorn.Muzikaal gezien verbeterde het orkest zich, zodat bij concoursen in 1993 en 1994 een eerste prijs werd behaald. Het resultaat hiervan was dat HCT in 1994 weer promoveerde naar de Ere-afdeling.

1995

In 1995 viel HCT de eer te beurt uitgenodigd te worden door de vermaarde theatergroep Dogtroep om medewerking te verlenen aan een theaterspektakel in poptempel Paradiso in Amsterdam. Op drie opeenvolgende avonden waanden de leden van HCT zich even echte artiesten. Voor een enthousiast publiek werd muziek van Dogtroep door een aantal verschillende ensembles ten gehore gebracht. Apotheose van de avond was de uitvoering van een stuk door alle aanwezige muziekgroepen.

1997-1998

Het 75­jarig jubileum is uitgebreid gevierd. Hoogtepunt was de reünie en de fototentoonstelling in het Zonnehuis. In 1998 behaalt HCT onder leiding van Theo Jansen een tweede plaats op het BAAM­festival en een tweede plaats op het concours in de Ere­afdeling, waar we vier jaar geleden naar toe gepromoveerd waren. Verplichte werk was Three Czech Dances en het keuzewerk Fifth suite for band.

2000

De overgang naar het nieuwe millennium verloopt voor HCT zonder problemen. Vanaf 2000 is Bert Willemsen jr. de nieuwe dirigent, als opvolger van Theo Jansen. Als Bert in 2004 vertrekt, begint een wat lastige periode, waarin drie nieuwe dirigenten het al snel weer voor gezien houden. Gelukkig is Bert bereid om in 2009 als dirigent terug te keren, waarmee de muzikale leiding over het orkest weer in vertrouwde handen is, tot grote tevredenheid van de leden.

2006

In 2006 verleent HCT zijn medewerking aan het muzikale spektakel ‘La nuit de Tomoko’, een project van componist Merlijn Twaalfhoven. De avond vindt plaats in Paradiso, wat bij veel leden herinneringen oproept aan de eerdere optredens met Dogtroep. Eigenzinnige muziek: bij één nummer wordt niet ‘in de maat’ gespeeld, maar ‘op de klok’, dat wil zeggen dat met een stopwatch wordt bepaald wanneer de muzikanten moeten spelen; behoorlijk wennen!

2006

In 2006 verhuist HCT naar de huidige repetitieruimte van dagopvangcentrum De Rank aan de Druivenstraat na een paar jaar te hebben gebivakkeerd in De Raadskelder van de katholieke Sacramentskerk aan de Kometensingel na gedwongen vertrek uit De Werf vanwege een verbouwing aldaar. De Raadskelder wordt verlaten vanwege sluiting van de kerk. De repetities vinden plaats in de gymzaal van De Rank, waar ook een eigen opslagruimte voor instrumentarium en muziekbibliotheek wordt gecreëerd met soepele medewerking van de beheerders van De Rank.

2008

Een frustratie voor muziekverenigingen is het grote verloop in jeugdige leden. Veel jongeren beginnen enthousiast met muzieklessen, maar geven het ook vaak al snel weer op vanwege allerlei redenen. Om eens in een andere vijver te vissen, begint HCT in 2008 met een workshop klarinet voor volwassenen, waar redelijk veel belangstelling voor blijkt te bestaan. Na de workshop van zo’n halfjaar kunnen de cursisten doorgaan met individuele klarinetlessen. Na een paar jaar blazen de eerste workshopdeelnemers inmiddels hun partij mee in het grote orkest!

2010

Het tweede decennium van de nieuwe eeuw kenmerkt zich voor HCT door stabiliteit onder de muzikale leiding van Bert Willemsen, een langzame groei van het ledenaantal en het succesvol gebruik van de nieuwe digitale hulpmiddelen.

2012

Vanaf het jubileumconcert in 2012 vanwege het 90-jarig bestaan houdt HCT zijn voorjaarsconcerten voortaan in de prachtige theaterzaal De KunstGreep in Oostzaan. Op zoek naar een geschikte locatie voor dat jubileumconcert bleek De KunstGreep een prima en bovendien (wellicht onverwacht) goed betaalbare zaal. Het publiek bevindt zich in een echte theaterzaal met prima stoelen, de muzikanten hebben de ruimte op een groot podium en worden ondersteund door een goede techniek voor licht en geluid.

2013

In 2013 wordt de Volksopera Tuindorp Oostzaan gehouden, een groots opgezet spektakel, een echte opera op het Zonneplein op twee avonden in juni, waar voornamelijk amateurs uit de buurt een ontroerende voorstelling geven met als voornaamste thema de band van Tuindorp Oostzaan met de NDSM. Een liefdesverhaal tussen een Tuindorps meisje en een Turkse gastarbeider is de rode draad. Uiteraard konden de organisatoren niet om HCT heen, zodat de harmonie haar muzikale medewerking verleent aan deze opera; weer een memorabel optreden ondanks de veelvuldige regenbuien op een van de avonden.

2014

Naast de eigen website is HCT vanaf 2014 ook actief op Facebook. De website wordt geheel vernieuwd en is van een professioneel niveau en bovendien goed vindbaar op het wereldwijde web. Mensen die een muziekvereniging in Amsterdam zoeken, blijken snel bij HCT terecht te komen. Die goede vindbaarheid en de goede info op de website draagt ongetwijfeld bij tot een gestage groei van het ledenaantal. Heeft HCT aan het begin van het decennium ongeveer 50 leden in totaal en 40 leden in het grote orkest, aan het eind van het decennium is dit opgelopen tot 65 leden in totaal en 50 leden in het grote orkest.

2017

Vanaf 2017 heeft HCT er een ‘huisband’ bij onder de naam On A Tuesday, een klein groepje leden dat op initiatief van Jesse de Bruyne, die de arrangementen schrijft en ook eigen nummers componeert, swingende muziek speelt. Op de voorjaarsconcerten vullen ze een deel van het programma met moderne muziek, die het publiek zeker weet te waarderen.

2019

In 2019 doet HCT weer mee met een bijzonder project, de voorstelling De Werf in Beweging in de NDSM-loods op het NDSM-terrein. Het is een theatrale voorstelling met dans en zang, voornamelijk uitgevoerd door jongeren, met als rode draad opnieuw de band tussen scheepsbouwer NDSM en Tuindorp Oostzaan – vandaar dat HCT ook hierbij niet mocht ontbreken.

2020

En dan plots in 2020 staat het maatschappelijk leven in Nederland vrijwel stil. De uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19, dat zeer besmettelijk en dodelijk blijkt, heeft tot gevolg dat veel activiteiten vanaf half maart worden verboden. Ook HCT stopt noodgedwongen met repeteren en optredens worden geannuleerd, waaronder het voorjaarsconcert in mei dat in het teken zou staan van 75 jaar bevrijding. Halverwege het jaar is onduidelijk hoe de toekomst eruitziet. Wordt het weer mogelijk te repeteren, kunnen concerten en optredens weer doorgaan, en in welke vorm dan?

2022

Harmoniecorps Tuindorp bestaat 100 jaar!
Video afspelen

Bron: Stadsarchief Amsterdam

INTERVIEW LEON VLIEX

Village in the city: muziekstuk over 100 jaar HCT en Tuindorp

Bij het 100-jarig bestaan van Harmoniecorps Tuindorp heeft de vereniging geïnvesteerd in een compositieopdracht, die heeft geresulteerd in het muziekstuk Village in the city (Dorp in de stad). Het stuk is gecomponeerd door Leon Vliex, die we bereid vonden tot een interview over zijn compositie. Village in the city is een stuk van ruim tien minuten, dat bestaat uit de delen ‘Scheepswerf NDSM’, ‘Watersnoodramp van 1960’ en ‘Multiculturele samenleving’, thema’s die zijn aangedragen door de commissie van de vereniging die de totstandkoming van de compositieopdracht heeft begeleid.

Hoe is je werkwijze voor het componeren toen Harmoniecorps Tuindorp je had benaderd voor een compositieopdracht?

Eerst probeer ik de gekregen informatie in een vorm te gieten: welke informatie komt waar en hoe wordt die weergegeven? Ik had al snel een idee voor een grootse opening en daar was de scheepswerf NDSM heel geschikt voor. Ook ben ik op zoek gegaan naar beeldmateriaal van de watersnoodramp in 1960 en vond afbeeldingen van huizen die onder water staan. Die gaven zo’n verstilde en melancholische sfeer, die ik daarna heb geprobeerd in noten vast te leggen. De multiculturele samenleving paste voor mij goed aan het einde, omdat daar veel diversiteit in zit, ook wat muziek betreft. Ik heb gezocht naar kenmerken van typisch Arabische en Antilliaanse muziek om deze in de compositie te verwerken. Als de vorm bepaald is, maak ik per onderdeel losse muzikale schetsen waarmee ik aan de slag ga. Die muzikale schetsen verwerk ik in een score. Uiteindelijk worden de schetsen en ideeën groter en begint er een muzikale lijn te ontstaan. Dan wordt alles met elkaar verbonden en is het zaak om alles af te ronden, bij te schaven, te corrigeren en aan te passen waar nodig totdat het klaar is. En zelfs dan zitten er nog kleine foutjes in de muziek (klokkenspel verkeerde toonhoogte, triller vergeten in fluit et cetera). Ik ben altijd blij als ik hulp krijg bij het verzinnen van een titel, dat vind ik namelijk nog lastiger dan het hele werk componeren!

Werk je vanuit een strikte opdracht of wil je ‘vrij’ zijn bij het componeren?

Bij opdrachten werk ik bijna altijd met informatie vanuit de opdrachtgever. Ik hoef niet vrij te zijn om te componeren, ik heb inmiddels meer dan twintig jaar ervaring met componeren in opdracht. Dat is tot nu toe gelukkig altijd goed gekomen. En als het niet goed is, kan er altijd iets worden aangepast.

Hoe zet je bepaalde thema’s, zoals de watersnood van 1960, om in muziek?
De melancholische sfeer van het beeld zet ik om in een melodie die een melancholische sfeer heeft. De akkoorden daaronder zijn heel belangrijk om die sfeer te treffen. Daarnaast heb ik de verstilling geprobeerd vast te leggen in een zachte solo voor twee klarinetten.

Ben je tevreden over het eindresultaat?

Zelf ben ik heel tevreden over het eindresultaat en ik hoop dat de muzikanten dat ook zijn. Ik ben heel benieuwd hoe het live zal klinken, ik heb het helaas nog niet kunnen horen. En een computer is toch altijd anders dan live!

 

Red: Inmiddels is het stuk in première gegaan op het jubileumconcert op 21 mei 2022. Zie hieronder de registratie:

-PROGRAMMA-

5 en 6 maart

Repetitieweekend

Alleen voor leden!

21 Mei 2022 20:00 uur

Jubileumconcert

Theater De Kunstgreep
Kerkbuurt 4, Oostzaan

Reken maar dat dit een fantastisch concert gaat worden. Daar moet je bij zijn!

18 juni 2022

Zonnefeest

Zonneplein, Amsterdam (Tuindorp Oostzaan)

3 september 2022 - 29 januari 2023

NDSM Toen

NDSM Plein 29, Amsterdam

Bezoek deze tentoonstelling over de NDSM, met een belangrijke rol voor Harmoniecorps Tuindorp.

De tentoonstelling duurt t/m 29 januari 2023 en is dagelijks gratis toegankelijk van 8-18 uur.

4 september 2022 13:00 uur

schellingwoude

Wijkergouw 6, 1023 NX Amsterdam

Wij spelen bij het witte kerkje in Schellingwoude van 13 – 15 uur.

25 september 2022 13:00 uur

Reünie

Het Zonnehuis
Zonneplein, Amsterdam (Tuindorp Oostzaan)

We beginnen met een optreden op het Zonneplein. Daarna een reünie in het Zonnehuis.

16 December 2022 20:00 uur

Kerstconcert

Maria Magdalenkerk
Kalf 162, Zaandam

Een gevarieerd programma in een sfeervolle setting!

18 December 2022 14:30 uur

Kerstconcert

Bethelkerk
Plejadenplein 44, Amsterdam (Tuindorp Oostzaan)

Een gevarieerd programma in een sfeervolle setting!

Deel deze pagina

Facebook
Twitter
LinkedIn